Poštovani,

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu je jedna od najstarijih institucija ove vrste u regiji. Polustoljetna tradicija Fakulteta je započela osnivanjem Visoke škole za fizičku kulturu 1963. godine, orijentisana na kvalitet u svim vidovima djelovanja. Kao javna visokoškolska institucija koja pripada porodici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sa pravom nosi epitet lidera u oblasti tjelesnog odgoja, sportske edukacije i naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je skladno razvijen akademski kolektiv koji prema kadrovskim, materijalnim, programskim resursima i kvalitetima ne zaostaje za sličnim fakultetima u regiji. Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumijevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja i sticanje vještina u svim segmentima sportske djelatnosti, koje su društvu i njegovim članovima neophodne za intelektualno i tehnološko prilagođavanje zahtjevima sredine koja je u konstantnom procesu promjena. Vrijednosti koje promoviše Fakultet su: potpuna zakonitost i transparentnosti svih vidova djelatnosti; stimulisanje kvaliteta u svim segmentima rada; visoka radna kultura i odgovornost u poslu; kolegijalna, akademska kultura i atmosfera na bazi uvažavanja realnih kompetencija i objektivno evaluirane referentnosti; otvoreni odnos prema studentskim pitanjima i inicijativama; poštivanje akademskih i moralno-etičkih principa; otvorenost za saradnju i ideje.

Vizija Fakulteta je biti stabilna institucija sa vodećom ulogom u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i područja sporta koja će moći odgovoriti svim izazovima i promjenama u akademskoj zajednici, kao i onima koje karakteriše savremeno društvo evropskog obrazovnog prostora. 

 

Misija Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je zasnovana na zajedničkom djelovanju svih uposlenika sa ciljem unaprijeđenja i kvalitetne realizije nastavnih, naučnih, istraživačkih, upravljačkih, administrativnih i organizacionih aktivnosti. Garancija za ostvarenje ovako definirane misije su nastavni kadar, optimilna opremljenost i funkcionalnost 8.500 m2 površine korisnog učioničkog, kabinetskog, dvoranskog, laboratorijskog, bibliotečkog i studentskog prostora.

Posebno smo ponosni na mogućnosti koje za naučno-istraživačku djelatnost pruža naš Institut za sport, međunarodno referentni časopis „Homosporticus“, kao i na brojna partnerstva u međunarodnim projektima, međunarodnu razmjenu studenata i predavača, te povezanost sa praksom putem mnogih sporazuma o saradnji. Studijski programi koji su u potpunosti zasnovani na Bolonjskim principima osiguravaju našim studentima vrhunski kompetencijski okvir, intelektualni razvoj, etičke dimenzije naučenog, te ispoljavanje upravljačkih sposobnosti, razvoj kreativnosti i takmičarskog duha.

Nastavni planovi i programi svih ciklusa studija opšteg studijskog smjera, smjera menadžmenta u sportu i doktorskog kineziološkog studija sa usmjerenjima iz sportske kineziologije, kineziološke edukacije, kineziološke rekreacije i organizacije i upravljanja u sportu su struktuirani i harmonizirani sa programima evropskog visokoobrazovnog prostora.

Uzimajući u obzir aktuelnosti u društvu, potrebe i promjene na tržištu, zatim iskustva srodnih fakulteta, namjera je nastavnika, saradnika i istraživača Fakulteta revidirati postojeće i kreirati dodatne studijske programe i otvoriti mogućnost cjeloživotnog učenja. Ovakva orijentacija omogućava studentima pretpostavke ka razvoju u svestrane, kvalitetne ličnosti, te šansu da postanu faktori društva koji će biti sposobni da grade društveni sistem u kojem žive i rade.

Velika je čast biti na čelu ovakve institucije, ali je prvenstveno i velika odgovornost i obaveza prema svemu onome što je svrha i cilj. Namjera je zajedno sa svim uposlenicima napraviti akademski ambijent koji će mlade ljude pripremati za drušvene izazove i istovremeno institucionalno i pojedinačno obezbjediti naučni i stručni doprinos društvu.

Dekan Fakulteta
Prof.dr Ifet Mahmutović