PREDMETI I NASTAVNICI NA I CIKLUSU STUDIJA OPĆI SMJER FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

I CIKLUS STUDIJA OPĆI SMJER, 240 ECTS

I SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI

NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe

P

V

Ime i prezime

Ime i prezime

1.

OSNOVI MOTORIKE

I  sem

30

30

Prof.dr.Eldin Jelešković

PN

V.Ass, Nedim Covic, dr.sci.

2.

TEORIJA SPORTA

I  sem

45

15

Prof.dr. Izet Bajramović

PN

Prof.dr. Izet Bajramović

3.

ELEMENTARNE IGRE

I  sem

30

30

Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic

PN

Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic

4.

JUDO

I  sem

30

30

Prof.dr. Husnija Kajmović

PN

Ass. Merdan, Merima, MA

5.

ANATOMIJA ČOVJEKA

I  sem

30

30

 

PN

 

6.

SPORTSKA KOMUNIKOLOGIJA

I  sem

30

30

Prof.dr. Munir Talović

PN

V.Ass.Ormanović, Šemso,dr.sci.

 
 
 
 

II SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI

NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe

P

V

Ime i prezime

Ime i prezime

1.

ATLETIKA

II sem

30

60

Prof.dr. Slavenko Likić

PN

Prof.dr. Slavenko Likić

Prof.dr.Damira Vranesic

Hadzimehmedovic

2.

ANTROPOMOTORIKA

II sem

30

30

Doc.dr. Erol Kovačević

PN

V.Ass.Ćović Nedim, dr.sci

3.

K1

II  sem

30

30

Prof.dr. Safet Kapo

PN

Ass. Merdan Merima, MA

4.

FIZIOLOGIJA SPORTA

II  sem

30

30

 Prof.dr Almira Hadžović – Džuvo

PN

 

5.

KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA

II  sem

30

30

Prof.dr. Ifet Mahmutović

PN

V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci.

6.

(NTS)

II  sem

15

15

Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic

PN

Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic

  
 
 

 

III SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI NASTAVNIK

Realizacija Teorija

RealizacijaVježbe

P

V

Ime i prezime

Ime i prezime

1.

AKROBATIKA

III sem

30

60

Prof.dr. Muhamed Tabaković

PN

Ass. Mašic Semir, MA.,

Ass. Hodžić,Amila ,MA

2.

BIOMEHANIKA

III sem

30

30

Prof.dr. Siniša Kovač

PN

Prof.dr. Siniša Kovač

3.

KOŠARKA

III sem

30

30

Prof.dr. Rasim Lakota

PN

Ass.Ćaušević Denis, dr.sci.

4.

PSIHOLOGIJA SPORTA

III  sem

30

15

Prof.dr. Jadranka Kolenović Džapo

PN

Prof.dr.Jadranka Kolenović Džapo

5.

ODBOJKA

III  sem

30

30

Prof.dr. Ifet Mahmutović

PN

Ass. Mirza Ibrahimović, MA

6.

NORDIJSKO SKIJANJE

III  sem

15

30

Prof.dr. Nermin Nurković

PN

Prof.dr. Nermin Nurković

Ass.Turković, Berina,MA.

7.

STONI TENIS

III  sem

15

30

Prof.dr. Elvir Kazazović

PN

Ass. Ivor Doder,MA

 
 

IV  SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe

P

V

Ime i prezime

Ime i prezime

1.

SPORTSKA GIMNASTIKA

IV sem

30

45

Prof.dr.Muhamed Tabaković

PN

Ass. Mašic Semir, MA.,

Ass. Hodžić,Amila ,MA

2.

PLIVANJE

IV sem

30

60

Prof.dr. Edin Mirvić

PN

Ass. Mašic Semir, MA.,

Ass. Hodžić,Amila ,MA

3.

RUKOMET

IV sem

30

30

Prof.dr. Rasim Lakota

PN

Ass.Ćaušević Denis, dr.sci.

4.

GLOBALIZACIJA U SPORTU

IV sem

30

0

Prof.dr. Dino Mujkić

PN

5.

NOGOMET

IV sem

30

30

Prof.dr. Munir Talović

PN

Ass. Mirza Ibrahimović, MA

6.

FITNESS

IV sem

15

30

Prof.dr. Mensur Vrcić

PN

Prof.dr. Erol Kovacevic

Ass.Ivor Doder, MA.

7.

AEROBIK

IV sem

15

30

Prof.dr. Lejla Šebić

PN

Ass.Ivor Doder, MA.

 
 

V  SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe

P

V

Ime i prezime

Ime i prezime

1.

ZIMSKI SPORTOVI

V sem

30

60

Prof.dr. Nermin Nurković

PN

Prof.dr. Nermin Nurković

Ass.Turković Berina,MA.

2.

TESTIRANJE, MJERENJE I EVALUACIJA

V sem

30

30

Prof.dr. Elvir Kazazović

PN

V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci.

3.

RITMIČKA GIMNASTIKA

V sem

30

30

Prof.dr. Lejla Šebić

PN

Ass. Hodžić Amila ,MA

4.

SPORTSKA REKREACIJA

V sem

30

30

Prof.dr. Mensur Vrcić

PN

V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci.

5.

MENADŽMENT U SPORTU

V sem

30

30

Prof.dr. Almir Mašala

PN

Ass. Alen Ciric.,MA

6.

KARATE

V sem

15

15

Prof.dr. Safet Kapo

PN

Ass. Merdan, Merima, MA

7.

BOKS

IV sem

15

15

Prof.dr. Safet Kapo

PN

Ass. Merdan, Merima, MA

 

VI  SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI

NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe

P

V

Ime i prezime

Ime i prezime

1.

KONDICIONA PRIPREMA

VI sem

30

30

Prof.dr. Eldin Jelešković

PN

Ass.Ćović Nedim, dr.sci

2.

KOREKTIVNA GIMNASTIKA

VI sem

30

30

Prof.dr. Siniša Kovač

PN

Prof.dr. Siniša Kovač

3.

METODIKA TJELESNOG I

ZDRAVSTVENOG ODGOJA

VI sem

45

45

Prof.dr. Faris Rašidagić

PN

V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci.

4.

IZLET I LOGOROVANJE

VI sem

30

30

Prof.dr. Nermin Nurković

PN

Prof.dr. Nermin Nurković

Ass.Ivor Doder, MA.

5.

PLANINARSTVO

VI sem

30

30

Prof.dr. Elvir Kazazović

PN

Prof.dr. Elvir Kazazović

Ass.Ivor Doder, MA.

6.

HRVANJE

VI sem

15

15

Prof.dr.Husnija Kajmović

PN

Ass. Merdan, Merima, MA

7.

SAMOODBRANA

VI sem

15

15

Prof.dr. Husnija Kajmović

PN

Ass. Merdan, Merima, MA

 

VII  SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe

P

V

Ime i prezime

Ime i prezime

1.

SPORTSKI TRENING

VII sem

30

30

Prof.dr. Haris Alic

PN

PN

2.

MENADŽMENT SPORTSKIH MANIFESTACIJA

VII sem

30

15

Prof.dr. Almir Mašala

PN

Ass.Alen Ciric.,MA

3.

SPORTSKA MEDICINA

VII sem

30

15

 

PN

 

4.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG   RADA

VII sem

30

30

Prof.dr. Izet Bajramović

PN

V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci.

5.

VATERPOLO

VII sem

15

30

Prof.dr. Edin Mirvić

PN

Prof.dr. Edin Mirvić

Ass.Ćaušević Denis, dr.sci.

Ass. Mirza Ibrahimović, MA

6.

PEDAGOŠKA PRAKSA

VII sem

15

30

Prof.dr. Faris Rašidagić

PN

Prof.dr. Faris Rašidagić

7.

ANALIZA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI

VII sem

30

0

Prof.dr. Husnija Kajmović

PN

8.

SPORT I ZDRAVLJE

VII sem

30

0

Prof.dr. Mensur Vrcić

 

PN

9.

TIMSKI RAD

VII sem

30

0

Prof.dr. Almir Mašala

PN

10.

STRES MENADŽMENT

VII

30

0

Prof.dr. Dino Mujkić

PN

2 od 4 izborni predmeti

 

 

Nastavni plan i program u cjelosti možete preuzeti ovdje.