POPIS OBAVEZNIH, IZBORNIH PREDMETA, MODULA SA  BROJEM ECTS KREDITA – III CIKLUS STUDIJA

 

GODINA STUDIJA:  I (PRVA)

SEMESTAR: I (PRVI)

MODUL

PREDMET

NOSITELJI/REALIZATORI NASTAVE

ECTS

STATUS[1]

 

Metodologija istraživanja u kineziologiji 

Prof. dr. Izet Bajramović

10

    O

Kineziometrija

Doc. dr. Erol Kovačević

 

    O

Metode analize podataka u kineziologiji

Prof. dr. Muhamed Tabaković

12

    O

 

UKUPNO

30

 

GODINA STUDIJA:  I (PRVA)

SEMESTAR: II (DRUGI)

MODUL

PREDMET

NOSITELJI/REALIZATORI NASTAVE

ECTS

STATUS

 

Antropološka kineziologija

Prof. dr. Eldin Jelešković

8

   O

Programiranje transformacionih procesa

Prof. dr. Haris Alić

8

   O

Sportski menadžment

Prof. dr. Munir Talović

8

   O

Analiza naučnih baza podataka

Prof. dr. Husnija Kajmović

6

   O

 

UKUPNO

30

 

         

 

 

GODINA STUDIJA:  II (DRUGA)

SEMESTAR: III (TREĆI)

 

MODUL****

NOSITELJI/REALIZATORI NASTAVE

ECTS

STATUS

 

ISTRAŽIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ EDUKACIJI

· Istraživanje metodoloških problema u edukaciji

· Istraživanje metoda motoričkog učenja

· Istraživanje razvojnih funkcija djeteta

·   Dijagnostika u edukaciji

Prof. dr. Lejla Šebić

15

I

 

ISTRAŽIVANJE U KINEZIOLOŠKOJ REKREACIJI

· Istraživanje metodoloških problema u rekreaciji

· Istraživanje kinezioloških procesa u rekreaciji

· Istraživanje aktivnosti srednje i starije dobi

· Istraživanje u Wellnessu

Prof. dr. Mensur Vrcić

15

I

ISTRAŽIVANJE U KINEZIOLOGIJI SPORTA

· Istraživanje situacijskih parametara u sportu

· Istraživanje struktire i razvoja motoričkih sposobnosti

·  Istraživanje kretnih struktura u sportu

·  Istraživanje modela vođenja u sportu

Prof. dr. Safet Kapo

15

I

ISTRAŽIVANJE U KINEZIOLOŠKOJ KINEZITERAPIJI

·  Istraživanja transformacijskih  učinkovitosti  sadržaja u kineziterapiji

·  Istraživanja kinezioloških operatora u kineziterapiji 

·  Istraživanja posture i kineziterapijskih  programa korekcije posture

·  Antropološka i kineziološka istraživanja u kineziterapiji

Prof. dr. Siniša Kovač

15

I

ISTRAŽIVANJA U ORGANIZACIJI I UPRAVLJANJU U KINEZIOLOGIJI

·  Istraživanje metodoloških problema u organizaciji i upravljanju u sportu

·  Istraživanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima

·  Istraživanje u oblasti upravljanja sportskim objektima

·  Istraživanje u oblasti upravljanje promjenama

Prof. dr. Almir Mašala

15

I

 

Individualni istraživački rad

Izrada i prijava projekta doktorske disertacije

Kandidat i konsultant

15

 

 

UKUPNO

30

 

      

 

 

GODINA STUDIJA:  III (TREĆA)

SEMESTAR: V (PETI)

Individualni istraživački rad

AKTIVNOST

NOSITELJ

ECTS

STATUS

                                                    

Rad na doktorskoj disertaciji

Evaluira mentor i katedra

20

 

Objavljivanje drugog istraživačkog rada

Evaluira-Vijeće studija

10

 

 

UKUPNO

30

 

 

GODINA STUDIJA:  III (TREĆA)

SEMESTAR: VI (ŠESTI)

Individualni istraživački rad

AKTIVNOST

NOSITELJ

ECTS

STATUS

Rad na doktorskoj disertaciji

Kandidat i mentor

15

 

Odbrana disertacije pred Katedrom i Komisijom

Komisija

10

 

Javna odbrana doktorata

Komisija

5

 

 

UKUPNO

30

 

 

 

 

 

6. SUMARNI PREGLED STUDENTSKIH OBAVEZA SA BROJEM ECTS KREDITA

 

 

R/br

Obaveza / semestar

I

II

III

IV

V

VI

Ukupno

1.

Ispiti u okviru obaveznih nastavnih predmeta (3+4)

30

30

 

 

 

 

60

2.

Ispiti u okviru individualnih izborno-istraživačkih nastavnih modula (1 od 5)

 

 

15

 

 

 

15

3.

Publikovanje istraživačkog rada

 

 

 

10

10

 

20

4.

Izrada i prijava projekta doktorske disertacije

 

 

15

 

 

 

15

5.

Odbrana projekta doktorske disertacije

 

 

 

5

 

 

5

6.

Neposredni rad na doktorskoj disertaciji

 

 

 

15

20

15

50

7..

Odbrana disertacije pred Komisijom

 

 

 

 

 

10

10

8.

Javna odbrana doktorske disertacije

 

 

 

 

 

5

5

Ukupno ECTS kredita po semestru

30

30

30

30

30

30

180

 

 

 

****Napomena: student se opredjeljuje za 1 od 5 ponuđenih izbornih  modula


[1] VAŽNO: Ako je predmet obavezan, upisuje se 0, a ako je izborni I.

Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija možete pogledati ovdje

 

Zvanični dokument pogledajte klikom OVDJE