Institut za sport

Adresa: Patriotske lige 41, Sarajevo
Kontakt telefon: 00387(0)33 668-768
Fax: 00387(0)33 211-537
Web site: www.fasto.unsa.ba
E-mail: institut@fasto.unsa.ba 

Institut sporta osnovan je 2006 godine u okviru Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja kao prva institucija za sportsku dijagnostiku na nivou Bosne i Hercegovine. Dijagnostička oprema, koja se koristi u Institutu, kupljena je od vlastitih sredstava Fakulteta uz velika izdvajanja iz ukupnog budžeta jedne relativno male visokošlolske ustanove. Temeljem te činjenice neophodno je obezbjediti stalni razvoj i unaprijeđenje usluga koje svojim korisnica pruža ova institucija. Strateški cilj Instituta je da u četverogodišnjem razdoblju 2018-2022 godina postane priznat kao vodeća bosansko-hercegovačka naučna organizacija u polju sporta i dijagnostike. Institut za sport provodi naučna i razvojna istraživanja u polju sporta i pruža specijalizirane usluge dijagnostike, savjetodavne usluge s ciljem prevencije povreda te usluge izrade specijalizovanih trenažnih programa za sve kategorije svojih korisnika, a sve u namjeri podizanja nivoa svijesti o značaju dijagnostike u svim sportskim sferema.

Našim korisnicima na raspolaganju su savremene dijagnostičke procedure testiranja i mjerenja svih dimenzija antropološkog statusa, s ciljem pružanja najkvalitetnije usluge i utvrđivanja objektivnog stanja.

Trenutna dijagnostička oprema Instituta za sport omogućuje sljedeće dijagnostičke procedure:
• Antropometrijska mjerenja
• Izokinetička mjerenja
• Mjerenja nivoa ravnoteže
• Testiranje posturalnog statusa- 3D analiza
• Biomehanička mjerenja na pokretnoj traci
• Kompozicija i sastav tijela
• Mjerenje nivoa laktata u krvi
• Spirometrija
• Mjerenje segmentarne brzinske reakcije i frekvencije pokreta
• Mjerenje bazičnih motoričkih sposobnosti
• Terenska mjerenja specifičnih sposobnosti

Sva sofisticirana oprema koristi se za dijagnostiku u sportu na osnovu čijih se rezultata i analiza mogu programirati sveobuhvatni trenažni procesi sportaša. Pored stručne dijagnostike, oprema se koristi i za edukativne i naučno – istraživačke procese, odnosno projekte. Dijagnostičkom opremom raspolažu naši uposlenici, profesori, saradnici, studenti, sportski radnici i sportaši, kao i mladi istraživači u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Pored testiranja i analiza dobivenih rezultata, u Institutu se organiziraju redovna predavanja za studente dodiplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija iz predmeta usko vezanih za problematiku sportske dijagnostike i programiranja transformacionih procesa.

Operativno djelovanje Instituta usmjerno je na proces dijagnostike, pomoć pri selekciji, planiranju i programiranju trenažnog procesa, te valorizaciji efekata provedenih kinezioloških tretmana. Opredjeljeni smo da naši klijenti dobiju potpun tretman koji pored čisto dijagnostičkih procedura uključuje analizu dobivenih podataka, savjetodavne usluge pri izradi različitih kinezioloških tretmana, trenažnih programa, tretmana prije i poslije operativne procedure, naučnih radova, kao i pomoć trenerima pri rješavanju svakodnevnih problema iz sportske prakse.

Institut za sport treba da predstavlja glavnu kariku u lancu povezanosti sa svim sportskim, zdravstvenim i institucionalnim savezima i ministarstvima. Saradnja sa domaćim institucijama mora biti orjentisana prema onim institucijama koje imaju direktni interes da sarađuju sa Institutom za sport. Do sada je Institut za sport potpisao Memorandume o saradnji sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (InGEB), kao i sa JU “Domovi zdravlja Kantona Sarajevo”. U narednoj fazi četverogodišnje strategije razvoja Instituta za sport pokušat će se ostvariti partnerski odnosi sa:

 

1. Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine
2. Federalnim ministarstvom kulture i sporta
3. Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo
4. Drugim institucijama sporta na području Bosne i Hercegovine
5. Strukovnim savezima na nivou Kantona Sarajevo, Federacije BiH i državnom nivou
6. Sportskim klubovima prije svega na području Kantona Sarajevo
7. Sa javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama
8. Drugim Institutima i odjelima na drugim visokoškolskim ustanovama u BIH i inostranstvu

 

S poštovanjem,

 

Prof.dr Safet Kapo
Direktor Instituta za sport